“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Joh.14:6
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” 1Cor.3:11

De zee juicht mee bij het horen van Uw naam!

De zee juicht mee bij het horen van Uw naam!

De zee juicht mee bij het horen van Uw naam

Weer een storm die een naam krijgt waar menig mens over spreekt.
Storm Ciara is gaan liggen, maar storm Dennis ligt al op de loer.

Ciara is de eerste storm met een eigen naam die over Nederland raasde. “Engeland en Ierland doen het al langer”, zegt het KNMI in een reactie. “Zij hebben daar verschillende onderzoeken naar gedaan. Daaruit blijkt dat het geven van een naam de bewustwording vergroot en mensen aanzet tot actie. We hopen hiermee letsel te voorkomen.”

En dat in februari 2020.
Terwijl 33 jaar geleden in febr. de veertiende Elfstedentocht werd gereden.
Twee uitersten.
En de naam? Op mij maakt het geen indruk.
God maakt indruk!
Ik ben geraakt door een tekst uit Openbaring 7.

Openbaring 7:1-3/ HSV
1 Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom. 2 En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, 3 en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.

Hier zorgen engelen ervoor dat er geen zuchtje wind over de aarde waait.
Omdat de mensen die in God geloven eerst op hun voorhoofd verzegeld moeten worden. Voordat de storm losbarst en de aarde daarmee verwoesten zal.
Op vele plekken in de bijbel laat God Zijn grootheid zien door de natuur die in Zijn macht ligt.

Vanuit het oude testament waar God in Egypte laat blijken wat Zijn grootheid is, om het volk Israël daar doorheen te leiden.
In 1 van de plagen gebruikt Hij zware hagel.

Exodus 9:18 HSV
Zie, Ik zal morgen omstreeks deze tijd heel zware hagel doen neerkomen, zoals er in Egypte niet is geweest van de dag af dat het gegrondvest is tot nu toe.

Dan in kronieken wanneer de Ark in Jeruzalem word gebracht. Daar zingt David om God te loven.

1 Kronieken 16:32-33 HSV
Laat de zee bulderen met al wat zij bevat, laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is. Dan zullen de bomen van het woud juichen voor het aangezicht van de HEERE, want Hij komt om de aarde te oordelen.”

En in de psalmen waarin God geprezen word, omdat Hij komt. Ook naar jou en mij om ons te vervullen met Zijn liefde.

Psalm 96:11-12 HSV
“Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen, laat de zee bulderen met al wat ze bevat. Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is; dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen.”

Psalmen 98:8 / HSV
8 Laten de rivieren in de handen klappen,
de bergen tezamen vrolijk zingen

En in Jesaja waar God spreekt over beloften voor Zijn volk.

Jesaja 55:12 / HSV
12 Want in blijdschap zult u uittrekken
en met vrede voortgeleid worden.
De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich
en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen.

In Amos waar zo duidelijk wordt weergegeven dat God de schepper is.

Amos 4:13 HSV
Want, zie, Hij Die de bergen vormt, Die de wind schept en Die aan de mens bekendmaakt wat zijn gedachten zijn, Die de dageraad tot duisternis maakt, en Die op de hoogten van de aarde treedt; HEERE, God van de legermachten, is Zijn Naam.”

En in/vanuit het nieuwe testament o.a.;

Mattheüs 8:24-26 / HSV
En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd; maar Hij sliep.  En Zijn discipelen kwamen bij Hem, wekten Hem en zeiden: Heere, red ons, wij vergaan!  En Hij zei tegen hen: Waarom bent u angstig, kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en er kwam een grote stilte.”

Dat maakt indruk op mij.
Als ik sommige teksten letterlijk neem doet het me ook wel glimlachen.
Bomen en rivieren in de handen klappen? De bergen en heuvels uitbreken in gejuich? Zie je het voor je?
Luister maar en verwonder je door Gods schepping.
Zijn tekenen in de natuur, door alle seizoenen heen.
En laat de naam van Jezus maar eens wat vaker klinken.
Jezus is de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste.
Elke zonnestraal, windzucht, mistbalk, maanlicht, ster of regendruppel het, is in Zijn hand.

Aan de slag.

Luister naar het volgende lied

En neem jezelf voor om je elke dag weer te verwonderen door Zijn schepping.
Dank Hem ervoor, en bid dat stormen ons mogen leiden tot de Bruiloft van het Lam.

Één reactie

  1. Jamestom schreef:

    Thank you so much! This is an good web site.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *