“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Joh.14:6
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” 1Cor.3:11

Godvrezend leven.

Godvrezend leven.

Bij boven bloemen

In een eerdere blog schreef ik al eens, ‘Vol ontzag voor God en Godvrezend leven, …’
En dat ik daar zal ik een andere blog over zou schrijven.
Bij deze.

Vrees.

Wanneer we dat woord opzoeken in het woordenboek is de vertaling ervan in eerst instantie angst en schrik.
Pas later lees je ook eerbied en ontzag.

Wanneer we Godvrezend leven betekend dat niet dat we in angst moeten leven, maar dat we met diep ontzag voor God leven. Dat betekend dat je God boven alles en iedereen plaatst. De schepper van hemel en aarde. Het is meer dan eerbied en respect.
En dat kunnen we mijn inziens pas als we weten van Zijn heiligheid en iets van Zijn grootheid hebben ontdekt. Zo groot dat we dat zelf niet kunnen bevatten, maar Efeziërs 3:17-20 zegt,
“opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent,  opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is,  en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.  Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is,”

Zo Groot is God. Hij die boven alles verheven is.

Ik raak onder de indruk van hoe vaak Mozes in contact heeft gestaan met God en dat God letterlijk met Mozes gesproken heeft. In het oude testament lezen we de reinheid wetten, voorschriften voor schuld, graan en dankoffers. Alles met zoveel aandacht en toewijding. Om in contact met God te kunnen komen.
We kunnen lezen over de wet, deze is ons niet voor niets gegeven.
En tegelijk, wij kennen het nieuwe testament! De komst van Jezus Christus.

2Corinthiërs 3:7-16 / HSV
7 Als nu de bediening van de dood, met letters in stenen gegrift, in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die tenietgedaan zou worden, 8 hoeveel te meer zal dan de bediening van de Geest in heerlijkheid zijn? 9 Want als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. 10 Immers, zelfs dat wat verheerlijkt was, is in dit opzicht niet heerlijk geweest, vergeleken met de alles overtreffende heerlijkheid. 11 Want als wat tenietgedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is wat blijft in heerlijkheid. 12 Omdat wij dan een dergelijke hoop bezitten, gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk, 13 en doen wij niet zoals Mozes, die een bedekking op zijn gezicht legde, opdat de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden op het einddoel van wat tenietgedaan wordt. 14 Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament, zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt tenietgedaan in Christus. 15 Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. 16 Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen.

Godvrezend leven in de vrijheid die Jezus ons geeft!

Spreuken 1:7 / HSV
De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis,
dwazen verachten wijsheid en vermaning.


Spreuken 14:26-27 / HSV
In de vreze des HEEREN is een sterk vertrouwen,
en voor Zijn kinderen zal Hij een toevlucht zijn. De vreze des HEEREN is een bron van leven
om de strikken van de dood te ontwijken.


1Petrus 2:17 / HSV
Houd iedereen in ere; heb al uw broeders lief; vrees God; eer de koning.

Veel woorden zijn er niet voor nodig.
Het maakt me stil voor God.

Luister je mee?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *