“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Joh.14:6
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” 1Cor.3:11

GPS Gods perfecte spoor!

GPS Gods perfecte spoor!

God weet de weg, beter dan google maps

Hoe zit dat bij jullie? Ken je elke weg die je gaat op je duimpje? En als dat niet zo is, gebruik je dan een navigatie systeem of nog een Old school wegenkaart?
Ik ben echt a topografisch ingesteld.
Daar is menig bekende van mij getuige van (geweest) 😉
Toen ik een paar jaar terug naar Ethiopië ging om daar vrijwilligerswerk te gaan doen dacht men “Hoe gaat dat komen in Afrika?”
Het kwam goed! Ik had mijn eigen GPS en dan wel Gods Perfecte Spoor dat ik volgde.

Toen ik op mijn hart kreeg (meestal tijdens het hard-hart-lopen) om over GPS Gods Perfecte Spoor te gaan schrijven moest ik denken aan de voor mij nog zo bekende ‘votum en zegengroet’  die in de kerk gemeente waar ik ben opgegroeid werd uitgesproken aan het begin van de dienst. 

Onze hulp en onze enige verwachting is van God de Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt, van geslacht op geslacht, en die nooit loslaat wat Zijn hand begon.’ 

Ik denk dat deze zegengroet is afgeleid van een aantal versen uit psalm 119 en psalm 138.

‘Voor eeuwig, HEERE, staat Uw woord vast in de hemel. Uw trouw duurt van generatie op generatie; U hebt de aarde gegrondvest, zodat zij blijft staan.’ Psalm 119:89-90 HSV

En ‘De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los.’ Psalm 138:8 HSV

Ik wil graag met jullie op reis door psalm 119. De rit kan wel even duren, daarom nemen we tussendoor een rust pauze om de benen te strekken. Je hoeft geen wegenkaart mee of navigatie systeem. Geen dure auto te rijden én zelfs geen rijbewijs te hebben.
Neem je bijbel en kom zoals je bent!

“aleph Welzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet van de HEERE gaan.  Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken,  die ook geen onrecht bedrijven, maar in Zijn wegen gaan.  HEERE, Ú hebt geboden om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.  Och, waren mijn wegen zo vast om Uw verordeningen in acht te nemen!  Dan zou ik niet beschaamd worden, als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.  Ik zal U loven met een oprecht hart, wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd heb.  Ik zal Uw verordeningen in acht nemen, verlaat mij niet geheel en al. beth  Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord.  Ik zoek U met heel mijn hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen.  Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig.  Geloofd zij U, HEERE, leer mij Uw verordeningen.  Ik heb met mijn lippen verteld al de bepalingen van Uw mond.  In de weg van Uw getuigenissen verblijd ik mij meer dan in alle bezit.  Ik overdenk Uw bevelen en heb oog voor Uw paden.  Ik verblijd mij in Uw verordeningen, Uw woord vergeet ik niet. gimel  Wees goed voor Uw dienaar, dan zal ik leven en Uw woord in acht nemen.  Ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van Uw wet.  Ik ben een vreemdeling op de aarde, verberg Uw geboden niet voor mij.  Mijn ziel wordt verteerd van verlangen naar Uw bepalingen, te allen tijde.  U bestraft de vervloekte hoogmoedigen, die van Uw geboden afdwalen.  Wentel smaad en verachting van mij af, want ik heb Uw getuigenissen in acht genomen.  Zelfs toen vorsten op hun troon gezeten tegen mij spraken, overdacht Uw dienaar Uw verordeningen.  Ja, Uw getuigenissen zijn mijn bron van blijdschap, zij zijn mijn raadgevers. daleth  Mijn ziel kleeft aan het stof; maak mij levend overeenkomstig Uw woord.  Ik heb U mijn wegen verteld en U hebt mij verhoord; leer mij Uw verordeningen.  Geef mij inzicht in de weg van Uw bevelen, dan zal ik Uw wonderen overdenken.  Mijn ziel weent tranen van verdriet; richt mij op overeenkomstig Uw woord.  Laat de weg van de leugen van mij wijken, schenk mij genadig Uw wet.  Ik heb de weg van de waarheid gekozen, Uw bepalingen heb ik mij voor ogen gesteld.  Ik kleef vast aan Uw getuigenissen; HEERE, beschaam mij niet.  Ik zal de weg van Uw geboden lopen, wanneer U mijn hart verruimd hebt. he  HEERE, leer mij de weg van Uw verordeningen, en ik zal die in acht nemen tot het einde toe.  Geef mij inzicht, dan zal ik Uw wet in acht nemen; ja, ik zal mij er met heel mijn hart aan houden.  Doe mij treden op het pad van Uw geboden, want daarin vind ik vreugde.  Neig mijn hart naar Uw getuigenissen en niet naar winstbejag.  Wend mijn ogen af, zodat zij niet zien wat nutteloos is; maak mij levend door Uw wegen.  Bevestig Uw belofte aan Uw dienaar, die Uw vreze is toegedaan.  Wend van mij af de smaad, waarvoor ik beducht ben, want Uw bepalingen zijn goed.  Zie, ik verlang naar Uw bevelen, maak mij levend door Uw gerechtigheid. waw  Laat Uw blijken van goedertierenheid over mij komen, HEERE, Uw heil overeenkomstig Uw belofte.  Dan heb ik hem die mij hoont iets te antwoorden, want ik vertrouw op Uw woord.  Ontruk het woord van de waarheid niet geheel en al aan mijn mond, want ik hoop op Uw bepalingen.  Dan zal ik steeds Uw wet in acht nemen, voor eeuwig en altijd.  Ik zal wandelen op ruime baan, omdat ik Uw bevelen gezocht heb.  Ook zal ik voor koningen spreken over Uw getuigenissen en mij niet schamen.  Ik verblijd mij in Uw geboden, die ik liefheb.  Ik hef mijn handen op naar Uw geboden, die ik liefheb, en overdenk Uw verordeningen. zain  Denk aan het woord gesproken tot Uw dienaar, waarop U mij deed hopen.  Dit is mij tot troost in mijn ellende: dat Uw belofte mij levend heeft gemaakt.  De hoogmoedigen hebben mij ten zeerste bespot, toch ben ik van Uw wet niet afgeweken.  Ik heb gedacht aan Uw oordelen van oude tijden af, HEERE, en heb mij getroost.  Grote verontwaardiging heeft mij bevangen vanwege de goddelozen, die Uw wet verlaten.  Uw verordeningen zijn mijn gezangen geweest op de plaats waar ik vreemdeling was.  HEERE, ‘s nachts heb ik aan Uw Naam gedacht en ik heb Uw wet in acht genomen.  Dat is aan mij gebeurd, omdat ik Uw bevelen in acht genomen heb. cheth  De HEERE is mijn deel, ik heb gezegd dat ik Uw woorden in acht zal nemen.  Ik heb met heel mijn hart getracht Uw aangezicht gunstig te stemmen; wees mij genadig overeenkomstig Uw belofte.  Ik heb mijn wegen overdacht, en mijn voeten gekeerd naar Uw getuigenissen.  Ik heb mij gehaast en niet geaarzeld Uw geboden in acht te nemen.  Benden goddelozen hebben mij omringd, toch heb ik Uw wet niet vergeten.  Midden in de nacht sta ik op om U te loven voor Uw rechtvaardige bepalingen.  Ik ben een metgezel van allen die U vrezen en die Uw bevelen in acht nemen.  HEERE, de aarde is vol van Uw goedertierenheid; leer mij Uw verordeningen. teth  U bent goed voor Uw dienaar geweest, HEERE, overeenkomstig Uw woord.  Leer mij goed onderscheiden en kennen, want ik heb in Uw geboden geloofd.  Voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu neem ik Uw woord in acht.  U bent goed en U doet goed, leer mij Uw verordeningen.  Hoogmoedigen hebben mij met leugens besmeurd, maar ík neem Uw bevelen met heel mijn hart in acht.  Hun hart is zo ongevoelig als vet, maar ík verblijd mij in Uw wet.  Het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik Uw verordeningen zou leren.  De wet uit Uw mond is mij beter dan duizenden stukken goud of zilver. jod  Uw handen hebben mij gemaakt en bereid; geef mij inzicht, zodat ik Uw geboden leer.  Wie U vrezen, zien mij en verblijden zich, omdat ik op Uw woord gehoopt heb.  Ik weet, HEERE, dat Uw oordelen rechtvaardig zijn en dat U mij in Uw trouw verdrukt hebt.  Laat toch Uw goedertierenheid er zijn om mij te troosten, overeenkomstig Uw belofte aan Uw dienaar.  Laat Uw barmhartigheid over mij komen, dan zal ik leven, want Uw wet is mijn bron van blijdschap.  Laten de hoogmoedigen beschaamd worden, die mij neerdrukten met leugen, maar ík overdenk Uw bevelen.  Laten zich tot mij keren wie U vrezen en wie Uw getuigenissen kennen.  Laat mijn hart oprecht zijn in Uw verordeningen, dan zal ik niet beschaamd worden. kaph  Mijn ziel is bezweken van verlangen naar Uw heil, op Uw woord heb ik gehoopt.  Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar Uw belofte, terwijl ik zei: Wanneer zult U mij troosten?  Want ik ben geworden als een leren zak in de rook, maar Uw verordeningen heb ik niet vergeten.  Hoeveel zijn de dagen van Uw dienaar? Wanneer zult U gericht oefenen over mijn vervolgers?  De hoogmoedigen hebben kuilen voor mij gegraven en dat is niet overeenkomstig Uw wet.  Al Uw geboden zijn betrouwbaar; met leugen vervolgen zij mij, help mij!  Zij hebben mij op de aarde bijna vernietigd, maar ík heb Uw bevelen niet verlaten.  Maak mij levend overeenkomstig Uw goedertierenheid; dan zal ik het getuigenis van Uw mond in acht nemen. lamed  Voor eeuwig, HEERE, staat Uw woord vast in de hemel.  Uw trouw duurt van generatie op generatie; U hebt de aarde gegrondvest, zodat zij blijft staan.  Volgens Uw bepalingen blijven zij ook heden nog staan, want zij alle zijn Uw dienaren.  Als Uw wet niet mijn bron van blijdschap geweest was, dan was ik in mijn ellende vergaan.  Ik zal Uw bevelen voor eeuwig niet vergeten, want daardoor hebt U mij levend gemaakt.  Ik ben de Uwe, verlos mij, want ik heb Uw bevelen gezocht.  Goddelozen hebben op mij geloerd om mij om te brengen; ik let op Uw getuigenissen.  Aan alles, hoe volmaakt ook, heb ik een einde gezien; maar alleen Uw gebod is onbegrensd. mem  Hoe lief heb ik Uw wet! Hij is heel de dag mijn overdenking.  Uw geboden maken mij wijzer dan mijn vijanden, want zij zijn voor eeuwig bij mij.  Ik ben verstandiger dan al mijn leraren, want Uw getuigenissen zijn mij tot overdenking.  Ik heb meer inzicht dan de ouderen, omdat ik Uw bevelen in acht genomen heb.  Ik heb mijn voeten weerhouden van alle slechte paden, opdat ik mij aan Uw woord zal houden.  Ik ben niet afgeweken van Uw bepalingen, want Ú hebt mij onderwezen.  Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond.  Door Uw bevelen krijg ik inzicht, daarom haat ik elk leugenpad. nun  Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” (Psalmen 119:1-105 HSV)

Aan de slag!

Kom je aan boord? 

Deze blog krijgt (op Gods tijd) een vervolg vanaf vers 105-176.

2 reacties

  1. Jannie schreef:

    Dat is mooi om dit te lezen bij een pauze stop op weg naar onze vakantie bestemming.

  2. Herman Schimmel schreef:

    Volgens mij is de mens de weg kwijt geraakt, doordat men eerst zelf de weg gaat uitstippelen en zich daarin gaat “vastbijten” En daarna gaat bidden of Jezus daar invulling aan wil geven.

    Plannen kunnen prima zijn en doelstellingen uitstekend, maar de volgorde is verkeerd.
    “Heer wijs mij UW weg en leidt me als een KIND! “

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *