“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Joh.14:6
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” 1Cor.3:11

Heilige Geest

Heilige Geest

Heilige Geest

De Heilige Geest woont in elke gelovige die Jezus Christus aangenomen heeft.
1Corinthiërs 12:13  / HSV
13 Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.

We mogen God kennen als De Drie-enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest.
Vader en Zoon zijn zichtbaar door te lezen in de bijbel, maar dát en de woorden die we lezen worden voelbaar aanwezig door de Heilige Geest die in ons is uitgestort zoals we o.a. kunnen lezen in Handelingen en Romeinen.
In Romeinen 5 staat zo’n vers waarin de Heilige Geest voelbaar en tastbaar aanwezig kan zijn bij mijzelf. Herken jij dat ook?

Romeinen 5:5  / HSV
5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.

De Heilige Geest brengt mensen bij elkaar. Ruzie, trots en egoïsme haalt mensen uit elkaar, maar de Heilige Geest verbindt. De Heilige Geest veranderd je diep vanbinnen.
En dan denk ik aan de uitstorting van de Heilige Geest waarover we kunnen lezen in Handelingen 2.De taal van De Liefde! Zo vet, dat ze elkaar verstaan.
Dat doet Gods Geest.

Handelingen 2:5-11  / HSV
5 Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. 6 Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. 7 En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken? 8 En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? 9 Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus en Asia, 10 Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, 11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken.

Naast dat we op het moment dat we Jezus aannamen in ons hart en de gave van de Heilige Geest ontvingen (Handelingen 2:38) denk ik dat het ook belangrijk is om in de bijbel te blijven lezen en zo de Heilige Geest de ruimte te geven. En ik denk zoals Petrus dat noemt in de tweede algemene brief dat wanneer ik de Schrift probeer uit te leggen niet naar mijzelf of de mensen moet luisteren, maar naar de Geest.

2Petrus 1:20-21  / HSV
20 Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; 21 want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.

Misschien heb je er wel eens van gehoord of er zelf ervaring mee. Ik heb een sporthorloge die bij elke kilometer dat ik gerend heb een klein schokje geeft in mijn pols.
Zo weet ik iedere keer dat ik er weer een kilometer extra op heb zitten.

Ik neem je mee naar een moment dat ik van plan was te gaan hardlopen vanaf Ens terug naar Bant.
Herman had me afgezet vanaf het punt dat ik zou gaan hollen. Daar kwam ik erachter dat ik mijn sporthorloge vergeten was. Even balen was het wel. Al gauw zette ik me erover heen en ben ik lekker gaan hollen.
Wat gebeurde er… (heb het niet nagemeten) na een kilometer kreeg ik een schokje in mijn pols! Ik moest er inwendig wel om lachen. Dat terwijl ik mijn sporthorloge niet om had.
En daarna gingen mijn gedachten uit naar de Heilige Geest.

In Johannes 14 spreekt Jezus met Zijn discipelen over het zijn in de wereld. De wereld kan de Geest van de waarheid niet ontvangen, en Jezus onderscheidt zich van die wereld. Hij vertelt de discipelen dat ze de wereld van de waarheid moeten vertellen, want zij kennen Hem!
Jezus geeft hen (en ons!) de belofte van de Trooster. De Heilige Geest. God de Vader zal die zenden in Zijn naam.
Lees het zelf maar eens in Johannes 14. Zelf dacht ik aan vers 26.

Johannes 14:26  / HSV
26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.

En u in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb..
Je zou kunnen zeggen dat ik een schokje in mijn pols kreeg, omdat mijn gedachten in herinnering weten dat ik ongeveer een kilometer gelopen heb.
Hoe dat systeem precies werkt weet ik niet. Wel weet ik dat wanneer we elke dag dicht bij de waarheid leven, in Gods woord lezen en hiermee onze gedachten of met een mooi woord de psyché vullen met Hem, dit ons in herinnering wordt gebracht op de momenten dat dit nodig is.
In een tijd als deze heel belangrijk; we weten niet wanneer Jezus terugkomt, maar we zien wel dat de wereld in barensnood is. En dan mogen we vasthouden aan dat wat waar is.
Ik sluit af met een tekst uit handelingen 2 vanaf vers 17 en een lied.

Wees gezegend!

Handelingen 2:17-21  / HSV
17 En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. 18 En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. 19 En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm. 20 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. 21 En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *