“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Joh.14:6
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” 1Cor.3:11

Zuchten.

Zuchten.

Klaprozen

Je kent het vast wel, de bekende spreuk ‘een zucht geeft lucht aan een hart vol smart’.
Onlangs werd ik bij het Bijbellezen herhaaldelijk extra bepaald bij het woord zuchten.
De bijbel heeft het er vaak over en graag kijk ik daar samen met jullie naar.

“Een psalm van David, voor de koorleider, bij fluitspel. (2) HEERE, neem mijn woorden ter ore, let op mijn zuchten.  (3) Sla acht op mijn stem als ik roep, mijn Koning en mijn God, want tot U bid ik.  (4) ‘s Morgens hoort U mijn stem, HEERE; ’s morgens leg ik mijn gebed voor U neer en zie ik naar U uit.  (5) Want U bent geen God Die vreugde vindt in goddeloosheid, de kwaaddoener zal bij U niet verblijven.” (Psalmen 5:1-4 HSV)

(8) Want mijn lendenen zijn volledig ontstoken, er is niets gezonds aan mijn lichaam.  (9) Ik ben bezweken en volkomen verbrijzeld; ik schreeuw het uit vanwege het bonken van mijn hart.  (10) Heere, al mijn verlangen ligt voor U open, mijn zuchten is voor U niet verborgen.” (Psalmen 38:7-9 HSV)

(7) Ik ben moe van mijn zuchten, heel de nacht maak ik mijn bed nat, doorweek ik mijn rustbank met mijn tranen.  (8) Mijn ogen zijn verzwakt van verdriet, ze zijn oud geworden vanwege al mijn tegenstanders.” (Psalmen 6:6-7 HSV)

(11) Want mijn leven teert weg door verdriet en mijn jaren door zuchten; mijn kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid en mijn beenderen zijn verzwakt.  (12) Vanwege al mijn tegenstanders ben ik tot een smaad geworden, voor mijn buren het meest, en tot een bron van angst voor mijn bekenden; wie mij op straat zien, ontvluchten mij.” (Psalmen 31:10-11 HSV)

Vooral in de psalmen komen we het woord “zuchten” vaak tegen. Maar op veel meer plekken komen we het woord “zuchten” tegen in de bijbel (Job, Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, Ezechiël, Handelingen, Romeinen en Korinthe).
Het bemoedigd me, want bij mijzelf heb ik op zuchten nogal eens een oordeel.
Als iets niet lukt, mijn geduld ver te zoeken is, er iets gebeurd wat ik anders voor ogen had mag ik dan wel zuchten? Moet ik als kind van God niet altijd dankbaar zijn en volharden in de leer?
Zuchten komt toch over als iets van ongeduld?
Het gaat toch om Zijn wil en niet de mijne? Dat lezen we toch ook allemaal in Gods woord?
(welkom in mijn harde kant van tranen wegslikken, werken en doorzetten [om zo Gods koninkrijk te beërven?], pogingen om ‘volmaakt’ te zijn terwijl ik rationeel heel goed weet dat wanneer wij Jezus aannemen, wij het allemaal mogen ontvangen. Hij heeft al het werk al volbracht. Jezus is volmaakt!)

“Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.  En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.  Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.  En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.” (Romeinen 8:22-26 HSV)

Wij kunnen veel leren van Gods schepping. Ik las onlangs over de Japanse bamboe. Deze plant kan wel 40 meter hoog worden. Indrukwekkend toch?
De eerste zes jaar van zijn leven komt er niets uit de grond. De wortels van de bamboe ontwikkelen zich al die tijd ondergronds. Dan verschijnt in het zevende jaar het begin van de plant. Vanaf dit moment is de groei spectaculair! Deze groei kan oplopen tot wel drie meter per dag!
Wat geeft dit beeld mooi weer hoe God kan werken. Hij ziet ons en kent ons, in al ons zuchten.
Wij hebben geen zicht op datgene wat God ondertussen allemaal doet en wat op Zijn tijd gaat groeien en bloeien. Hoe kunnen we dit nu vertalen naar ons persoonlijke leven?
Neem nu hoofdstuk 11 van de brief aan de Hebreeën. Vol met geloofsgetuigen waarin de groei van God zichtbaar werd. Lees het maar eens.
En dan vers 32. “ En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten.” (Hebreeën 11:32 HSV)
Jij en ik kunnen dit rijtje wel aanvullen met…(je hebt vast wel wat namen in gedachten).
Doorgelezen komen we op vers 39 en 40. “ En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen,  daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen.” (Hebreeën 11:39-40 HSV)
De volmaakte bloei mag nog komen. God openbaart zich nu al in ons, om zo stukjes van Zijn koninkrijk zichtbaar te maken.

(14) Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God.  (15) In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn,  (16) om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is; Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht.” (Psalmen 92:13-15 HSV)

“Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters,  maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt.  Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.” (Psalmen 1:1-3 HSV)

Meer van Hem en minder van onszelf!
Laten we in alles hetzij moeite, pijn, of verdriet blijven toezien op Jezus.
Hij zal ons helpen en in ons hart verlichting geven waar nodig.

Aan de slag!

  • Ik wil je blijven motiveren om Gods woord te lezen. Hij zal Zijn liefde van daaruit aan jou zelf openbaren. Leestip na aanleiding van deze blog: Filippenzen 2.Wat zegt God tegen jou?
    Wat doet het om dit hoofdstuk te lezen en welke teksten vind je lastig? Voel je vrij om dit te delen. We mogen al biddend elkaar hier in helpen.
  • Luister dit lied. Geef het niet op, jij krijgt ooit knop!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *