“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Joh.14:6
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” 1Cor.3:11

In een jaar de bijbel door gerend.

In een jaar de bijbel door gerend.

Aan het einde van dit jaar 2021 mag ik met dankbaarheid terugkijken dat ik van Genesis t/m Openbaring Gods Woord mocht doorrennen.
Doorrennen? Het was aanvankelijk geen voornemen, ik startte er in mijn herinnering ergens in februari mee. Hardloopschoenen aan, mp3 aan met het gesproken Woord en hollen maar! Hele Bijbelboeken ben ik doorgerend. En wat kijk ik terug op waardevolle momenten samen met God.
Dan kwam ik weer thuis en deelde ik die rijkdom met Herman. Of het was een tekst dat schuurde, of het was een nieuw inzicht, of een bemoediging. Gods spreekt elke dag nog door Zijn Woord tot ons mensen!
Eerlijk? Ik was ook wel blij dat ik zo door de geslachtsregisters heen kwam, omdat ik natuurlijk ook aan het hardlopen was en mij dit de nodige afleiding gaf.
Hoe belangrijk elke letter van de bijbel is, daar ben ik van overtuigd, sommige delen vind ik nog altijd ingewikkeld en lastig om door te komen. Als ik zelf naar een Bijbelgedeelte zou gaan, dan zou ik deze niet zomaar opzoeken.

Even ben ik mij tijdens de wekelijkse hardloop uurtjes wel gaan afvragen, ben ik mijzelf nu niet aan het rechtvaardigen om zo het nuttige en aangename te combineren? Denkend aan;

1 Timotheüs 4:6-11 HSV

Als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn, gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer, die u nagevolgd hebt. Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die een Behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. Beveel deze dingen en onderwijs ze.’

Dan mag ik toch aan het einde van het jaar er (schijn)heilig mee af komen dat ik niet terug kijk naar wat achter mij ligt, maar mij uitstrek naar wat voor mij ligt? Paulus schrijft erover in een van zijn brieven.

Filippenzen 3:12-14  / HSV

12 Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen.13 Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb,14 maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.

En daarmee klaar? Peis en Vree?

Wat ben ik toch elke dag weer dankbaar dat ik vanuit de genade van Jezus Christus mag leven. In mijn zwakheid is Hij sterk. Eerlijk, ik kan elke dag opstaan met goede voornemens, om vervolgens al heel gauw te merken dat ik in de gebrokenheid van de wereld zelf ook (confronterend maar waar!) deel uitmaak van de schepping die in zonde lijdt.
Er is er maar Eén die zich aan Zijn voornemen gehouden heeft en dat is onze Hemelse Vader die met Zijn liefdevolle Vaderhart overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus. We hoeven Hem alleen maar aan te nemen. Bekeer u en Leef! (Ezechiël 18:32, Amos 5:4,6)


2Timotheüs 1:8-10  / HSV

8 Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere, en ook niet voor mij, Zijn gevangene, maar lijd met mij verdrukking om het Evangelie, overeenkomstig de kracht van God.9 Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen,10 maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze Zaligmaker, Jezus Christus, Die de dood tenietgedaan heeft, en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie,

Hiermee ga ik het redden, in 2022, hoe dan ook totdat Jezus terugkomt.

Dat wens ik u/jou ook toe, Gods onmisbare zegen lieve lezer!
In plaats van een toepasselijk lied heb ik dit keer gekozen voor een prachtige opname dat iets weergeeft van Gods grootheid zoals we die zien in Zijn schepping.

Één reactie

  1. Herman Schimmel schreef:

    Het leven met alles wat daarin gebeurd, is volgens mij een werkplaats van de Heilige Geest. Door ons heen zoekt Hij Zijn eer. Soms denk ik: wat hebt U Vader een vertrouwen in mij, dat U door mij heen (met alle gebrokenheid) uw eer zoekt. En—– wilt verspreiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *